NAME OF TEACHER DATE OF BIRTH TEACHING SUBJECT JOINING DATE PHOTOS
Shiv Kumar Chaurasiya 13-02-70 Maths, Art 01-07 -2007
Ravindra Pratap Singh 04-10-75 Maths, Physics 04-07-2009
Jay Prakash Kushwaha 26-10-74 S.st, History, Pol.Science 02-07-2014
Ankit Srivastava 15-09-89 Science, (Bio.) 25-06-2015
Neeraj Shukla 01-07-79 Maths, Physics 01-07-2017
Neelam Singh 13-12-85 Hindi, Sanskrit 01-04-2018
Jitendra Singh 08-07-73 Math, Science 01-08-2013
Sabiha Khatoon (Principal) 04-02-59 English 01-07-2007
Kaif Ahsam 22-11-43 Science 01-07-2021